Dodaj informację! winnice, targi win, enoturystyka

Konkurs na nazwę wina Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ogłasza kokurs na nazwę dla wina ze swojej Winnicy Garlicki Lamus. Czas na przesyłanie zgłoszeń mamy do Walentynek, 14 lutego 2014 włącznie.

UR Kraków Wino

Regulamin konkursu
(dostępny na www.ur.krakow.pl/zasoby/71/Regulamin.pdf)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs organizowany jest pod nazwą: Konkurs na nazwę wina Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i zwany jest dalej „Konkursem”.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
3. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 23.01.2014 r. do 14.02.2014 r.
4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w dniu 21.02.2014 r. na stronie internetowej: www.ur.krakow.pl
5. Data i miejsce odbioru nagród zostaną przesłane Laureatom drogą elektroniczną.
III. ZASADY KONKURSU
1. Propozycje nazwy wina wraz z krótkim uzasadnieniem należy dostarczyć pocztą lub złożyć w Biurze Informacji i Promocji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków, pok. 108, w zamkniętej kopercie z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia – zał. nr 1 oraz oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich zał. nr 2 (dostępnymi na stronie www.ur.krakow.pl). Na kopercie należy umieścić dopisek – „Konkurs na nazwę wina uniwersyteckiego”.
2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko pięć propozycji nazwy wina uniwersyteckiego. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej propozycji, za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie
pierwszych pięć zgłoszeń nadesłanych przez uczestnika.
3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres email podany w karcie zgłoszenia. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
IV. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. O przyznaniu nagrody zadecyduje w głosowaniu jury wybrane przez Organizatora. Skład jury zostanie podany na stronie www.ur.krakow.pl do dnia 23.01.2014 r.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zwycięzcy w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
3. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego zdobywcy nagrody głównej, spośród Uczestników, w przypadku, gdy:
1. W terminie wskazanym w Regulaminie, wyłoniony zdobywca nagrody głównej nie skontaktuje się z Organizatorem celem ustalenia dalszej procedury odbioru nagrody.
2. Okaże się że, że zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie.
3. Organizator nie otrzyma od zwycięzcy w odpowiednim terminie wszystkich ustalonych danych.
4. Decyzja Organizatora o przyznaniu nagrody głównej jest ostateczna.
V . NAGRODY
1. Nagrodą główną w konkursie jest skrzynka (6 butelek) wina uniwersyteckiego
2. Nagroda główna nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
3. Laureat nagrody głównej zostanie powiadomiony o zdobyciu nagrody za pomocą poczty elektronicznej na email wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Sposób przekazania nagrody zostanie uzgodniony po opublikowaniu wyników indywidualnie z Laureatem drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail, podanego w karcie zgłoszenia zał. nr 1, bądź telefonicznie.
VI . DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingowych.
3. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.